اسکات وارینگ

اسکات وارینگ

اسکات وارینگ یک سفرنامه نویس انکلیسی است . به عنوان جهانگرد، سال 1802م، وارد بوشهر و پس از آن شیراز شد و خاطرات خود را تحت عنوان «سفر به شیراز از مسیر کازرون و فیروزآباد» به رشته تحریر درآورد که آن را سال 1807.م، در لندن چاپ کرد.

کتاب های اسکات وارینگ

سفرنامه اسکات وارینگ در ایران