آلن دی والفلت

آلن دی والفلت

دکتر آلن والفلت سخنران، مشاور در زمینه ی غم و اندوه و مدیر مرکز گذر از از دست دادن به زندگی است. او نویسنده کتاب های «درک اندوه شما»، «شفای قلب غمگین شما»، «همراهی با سوگوار» و بسیاری از کتاب های پرفروش دیگر در مورد غم و اندوه و مراقبت از سوگ است.

کتاب های آلن دی والفلت