برایان هیفی

برایان هیفی

برایان هیفی مدرس جامعه شناسی در دانشگاه منچستر است. علایق جامعه شناختی او شامل نظریه های تغییر اجتماعی و فرهنگی و تغییر الگوهای زندگی شخصی است.

کتاب های برایان هیفی