مهدی منتظرقائم

مهدی منتظرقائم

مهدی منتظرقائم استادیار دانشکده علوم اجتماعی و مترجم ایرانی متولد سال 1345 می باشد.

کتاب های مهدی منتظرقائم