عبدالمجید براهیمی

عبدالمجید براهیمی

عبدالمجید براهیمی متولد ۱۳۵۵ دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های عبدالمجید براهیمی

متدولوژی مدیریت پروژه PM²