نصراله حکمت

نصراله حکمت

نصرالله حکمت فیلسوف، حکیم، عارف، شاعر، سخنران، نویسنده ی برجسته و استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی است. او دارای دکترای فلسفه و درجهٔ علمی استاد است. وی جزو معدود اساتید فلسفه ای است که حوزهٔ تخصّصی اش فلسفه در جهان اسلام است و در عین حال با فلسفهٔ غرب آشنایی دارد. در این زمینه؛ او گاهی به تدریس فلسفهٔ بعد از رنسانس و به طور اخص فلسفهٔ کانت نیز می پردازد.

کتاب های نصراله حکمت

شاکله شناسی


فارابی فیلسوف غریب


مفتاح فتوحات


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد