فیض شریفی

فیض شریفی

فیض شریفی منتقد، شاعر، نویسنده و معاصر ایرانی؛ دانش آموخته دانشگاه تهران با رعایت اسلوب و شیوه نقادی می کوشد تا بهترین شعرها را گزیده و با دانش، ذوق و سواد آکادمیک شاعران امروز و شعرشان را به داوری نشیند.

کتاب های فیض شریفی

درام سیاوش و نقد درام


چگونه نمایش نامه بنویسیم


احتمال


و شعر چیست؟


عاشقانه های جهان


هوشنگ ابتهاج


هوشنگ چالنگی


منوچهر آتشی


فریدون توللی


نادر نادرپور


شفیعی کدکنی


کیمیای رحمانی


جدار شیشه ای


منافسات شاعران


نمایش نامه های من و مامت


خیام و پساخیامیان