منصور دهستانی منفرد

منصور دهستانی منفرد

منصور دهستانی منفرد. مربی و مشاور توسعه سرمایه های انسانی، سیستم های بهبود کیفیت متولد سال 1346 می باشد.

کتاب های منصور دهستانی منفرد

از من تا ما


نگرش 360 درجه


این سوی چهره ها


مهارت های زندگی 4


تفکر 360 درجه