منصور دهستانی منفرد

منصور دهستانی منفرد

منصور دهستانی منفرد. مربی و مشاور توسعه سرمایه های انسانی، سیستم های بهبود کیفیت متولد سال 1346 می باشد.

کتاب های منصور دهستانی منفرد

از من تا ما


این سوی چهره ها


مهارت های زندگی 4


تفکر 360 درجه


نگرش 360 درجه