استفانی مک کانهی

استفانی مک کانهی

استفانی اچ. مک‌کانهی، دکترا، استاد پژوهشی بازنشسته در گروه‌های روان‌پزشکی و روان‌شناسی در دانشگاه ورمونت است.

کتاب های استفانی مک کانهی