الین مازلیش

الین مازلیش

الین مازلیش، زاده ی سال 1925 و درگذشته ی سال 2017، نویسنده ای آمریکایی بود. مازلیش در کتاب هایش به والدین و معلم ها می آموخت که چگونه می توان ارتباط بهتری با کودکان برقرار کرد. 

کتاب های الین مازلیش