الین مازلیش

الین مازلیش

الین مازلیش نویسنده آمریکایی و مربی والدین بود. او در مورد کمک به والدین و معلمان برای برقراری ارتباط بهتر با کودکان می نوشت. وی هم چنین کارگاه های مختلفی را بر پایه آموزش های کتابش برگزار کرد.

کتاب های الین مازلیش