جین نلسن

جین نلسن

دکتر جین نلسن متولد آمریکا و مشاوره ازدواج، خانواده و کودک است. او یکی از نویسندگان سری کتاب های Positive Discipline است.

کتاب های جین نلسن

تربیت سالم در خانه


تربیت سالم در مدرسه


تربیت سالم نوجوانان