الفی کوهن

الفی کوهن

آلفی کوهن نویسنده و مدرس آمریکایی در زمینه آموزش، والدین و رفتار انسان است.او طرفدار آموزش مترقی است و انتقادات بسیاری از جنبه های سنتی مدیریت، والدین، و بطور کلی جامعه آمریکایی ارائه داده است.

کتاب های الفی کوهن

نه تنبیه نه تشویق