کن بین

کن بین

کن بین استاد و نویسنده ی آمریکایی است و هم اکنون رئیس موسسه بهترین معلمان می باشد. او پیش از این شهردار و معاون امور آکادمیک رئیس جمهور در دانشگاه ناحیه کلمبیا بود.

کتاب های کن بین