محمد کشتکار

محمد کشتکار

دکتر محمد کشتکار متولد سال 1347، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان اصفهان و مولف می باشد.

کتاب های محمد کشتکار