فائزه فرهودی

فائزه فرهودی

دکتر فائزه فرهودی دانش آموخته دکتری، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است.

کتاب های فائزه فرهودی