بنجامین اس بلوم

بنجامین اس بلوم

بنجامین ساموئل بلوم یک روانشناس آموزشی آمریکایی بود که در طبقه بندی اهداف آموزشی و تئوری یادگیری تسلط مشارکت داشت.

کتاب های بنجامین اس بلوم

طبقه بندی هدف های پرورشی