مارک دی برگ

مارک دی برگ

مارک دی برگ استاد هندسه محاسباتی هلندی است که به عنوان یکی از نویسندگان کتاب درسی هندسه محاسباتی: الگوریتم ها و کاربردها (به همراه اوتفرید چئونگ، مارک ون کرولد، و مارک اورمارس، اسپرینگر، 1997؛ ویرایش سوم، 2008) شناخته می شود. دی برگ دکترای خود را در سال 1992 از دانشگاه اوترخت دریافت کرد. او استاد علوم کامپیوتر در دانشگاه فناوری آیندهوون است.

کتاب های مارک دی برگ

هندسه محاسباتی