دیوید ال پاورز

دیوید ال پاورز

دیوید ال. پاورز بیش از 40 سال مدرس ریاضیات کاربردی بوده است. تحقیقات او شامل نظریه ماتریس، نظریه گراف و کاربرد در بیوشیمی و مهندسی است.

کتاب های دیوید ال پاورز