جفری الکساندر جل

جفری الکساندر جل

جفری‌الکساندر جل؛ استاد اقتصاد در کالج Vassar است. و همچنین، او به عنوان هیئت علمی در برنامه مدیریت سیاست اقتصادی (PEPM) در دانشکده روابط بین‌الملل و عمومی دانشگاه کلمبیا خدمت می‌کند. کار جفری‌الکساندر جل روی نظریه اقتصاد خرد و تجارت بین‌الملل است، اما او شاید بیشتر به خاطر کتاب درسی تئوری اقتصاد خرد پیشرفته که به طور مشترک با فیلیپ جی. رنی نوشته شده است، شناخته شده است.

کتاب های جفری الکساندر جل