جان پرسل

جان پرسل

جان پرسل استاد کمکی در مرکز کار، سازمان و رفاه در دانشگاه گریفیث استرالیا، استاد مدعو در دانشکده مدیریت دانشگاه باث، انگلستان، معاون رئیس کمیته داوری مرکزی، و داور ACAS، انگلستان است.

کتاب های جان پرسل