گودولا رانگر

گودولا رانگر

گودولا رانگر از سال 2000 در دانشگاه فناوری کمنیتس استاد بوده است. علایق اصلی تحقیقاتی او برنامه نویسی موازی و توزیع شده هم در تئوری و هم در کاربردها است و او بیش از 80 مقاله کنفرانسی و ژورنالی در مورد این موضوعات منتشر کرده است.

کتاب های گودولا رانگر