پاتریک باتسون

پاتریک باتسون

سر پل پاتریک گوردون بیتسون، یک زیست شناس انگلیسی بود که به رفتارشناسی فنوتیپی علاقه داشت. بیتسون استاد دانشگاه کمبریج بود و از سال 2004 تا 2014 به عنوان رئیس انجمن جانورشناسی لندن خدمت کرد.

کتاب های پاتریک باتسون