قهرمان موحدی نوجه دهی

قهرمان موحدی نوجه دهی

قهرمان موحدی نوجه دهی ، متولد 1352،  نویسنده و  مدیر استانی بانک صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی است.

کتاب های قهرمان موحدی نوجه دهی

هوش مصنوعی و آینده بانکداری