امیر سرشین

امیر سرشین

دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران نویسنده ایرانی متولد سال 1361 می باشد.

کتاب های امیر سرشین

مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش