آر تی فلوید

آر تی فلوید

 آر تی فلوید مدیر آموزش ورزشی و پزشکی ورزشی، استاد ارجمند تربیت بدنی کرسی دانشکده علوم بهداشت و عملکرد انسانی

کتاب های آر تی فلوید

حرکت شناسی