اکبر شاهسوند

اکبر شاهسوند

اکبر شاهسوند متولد سال 1339، استاد گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و مولف می باشد.

کتاب های اکبر شاهسوند