شیزونگ سو

شیزونگ سو

شیزونگ سو استاد ژنتیک گروه گیاه شناسی و علوم گیاهی دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید می باشد.

کتاب های شیزونگ سو

اصول ژنومیک آماری