سول هوفمن

سول هوفمن

سائول دی. هافمن (1949)، استاد اقتصاد در دانشگاه دلاویر است. او از سال 2001 تا 2012 به عنوان مدیر گروه خدمت کرده و اکنون به طور مشترک برنامه دکترا را در آموزش اقتصادی تدریس می کند.

کتاب های سول هوفمن