طیب رشید

طیب رشید

دکتر رشید روانشناس بالینی دارای مجوز در مرکز سلامت و تندرستی و همچنین عضو وابسته (محدود) در گروه تحصیلات تکمیلی علوم بالینی روانشناسی است. تخصص تحقیقاتی دکتر رشید که با دکتر مارتین سلیگمن، در مرکز روانشناسی مثبت، دانشگاه پنسیلوانیا آموزش دیده است، شامل روانشناسی بالینی مثبت، ارزیابی بالینی مبتنی بر نقاط قوت، تاب آوری، مشاوره چند فرهنگی و سلامت روان بزرگسالان جوان در دوران پسا تنظیمات ثانویه می باشد.

کتاب های طیب رشید

روان درمانی مثبت گرا