سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی

سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی

سیف‌الدین حاجی بن نظام عقیلی از نویسندگان و دبیران دربار تیموریان در قرن نهم قمری (پانزدهم میلادی) که به معرفی آثار و بیان اخبار مربوط به وزرای دوره خلفای راشدین، بنی امیه، بنی عباس، آل بویه تا دوران وزارت خواجه قوام‌الدین، وزیر دربار سلطان حسین بایقرا می‌پردازد.

کتاب های سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی

کتابی برای نمایش وجود ندارد !