آنگوس جی مکدونالد

آنگوس جی مکدونالد

آنگوس جی. مکدونالد (1925) نویسنده و استاد  گروه معماری دانشگاه ادینبورگ می باشد.

کتاب های آنگوس جی مکدونالد

سازه و معماری