جوزف سوترز

جوزف سوترز

جوزف سوترز یک دانشمند علوم اجتماعی است که برای سازمان دفاع هلند کار می کند. او که یک فرد نظامی نیست، کمی خارجی است و کنجکاو است که در مورد چیزهایی که در عملیات نظامی می گذرد بداند. به همین دلیل است که از چنین عملیات ها و اماکن نظامی در سرتاسر جهان بازدید کرده است.

کتاب های جوزف سوترز

جامعه شناسی و مطالعات نظامی