محمد میرکمالی

محمد میرکمالی

سید محمد میرکمالی متولد سال 1325، استاد بازنشسته مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ و مدیر گروه آموزشی مدیریت دانشکده روانشناسی و علوم تربیت دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های محمد میرکمالی