حسن ملکی

حسن ملکی

حسن ملکی مترجم، پژوهشگر و مدرس ایرانی در سال 1333 در شهر سلطانیه متولد شده‌است.

کتاب های حسن ملکی

سرازیر در کوه مورگن


بازیگر


سقف کلیسای جامع


چشم اندازی از پل


پس از سقوط


مرگ فروشنده


بازیگری شش درس نخست


همه پسران من


پیربانوی کوچک


زن عقدی


شاعر


اتهام به خود


آهنگ قدیمی


آژیر بی صدا