جیمز مک گراث

جیمز مک گراث

جیمز مک گراث (1952)، به عنوان حسابدار و مدیر ارشد در صنعت، دولت محلی و به عنوان مشاور مدیریت خوداشتغالی و نیز مدیر دوره کارشناسی ارشد آموزش و توسعه حرفه ای در دانشگاه شهر بیرمنگام شود بوده. او همچنین یکی از نویسندگان کتاب کوچک نظریه های مدیریت بزرگ و نویسنده کتاب کوچک سوالات مدیریت بزرگ و کتاب کوچک مدل های تصمیم گیری بزرگ است.

کتاب های جیمز مک گراث