دیوید دای

دیوید دای

دیوید دای رئیس Let's Grow Leaders است، یک شرکت آموزشی بین‌المللی که با رهبران کار می‌کند تا بدون از دست دادن روحشان به نتایجی که می خواهند دست یابد.

کتاب های دیوید دای

شهامت ورزی در محیط کار