سیدمصطفی عاصی

سیدمصطفی عاصی

سیدمصطفی عاصی (متولد ۱۳۲۴، تهران)، زبان‌شناس ایرانی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس سابق انجمن زبانشناسی ایران است. او ‌مدیر و مجری پایگاه دادگان زبان فارسی است.تحصیلات :دکترای رشته زبان‌شناسی گرایش کامپیوتر و فرهنگ‌نگاری از دانشگاه اکستر انگلستان، ۱۳۶۸
کارشناسی ارشد زبان‌شناسی از دانشگاه تهران، ۱۳۵۰
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران، ۱۳۴۷.

کتاب های سیدمصطفی عاصی