مهدی صادقی شاهدانی

مهدی صادقی شاهدانی

مهدی صادقی شاهدانی ، متولد 1341 ، دکتری علوم اقتصاد و  عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) است.

کتاب های مهدی صادقی شاهدانی

تامین مالی


برنامه ریزی اقتصادی مبانی


اقتصادسنجی عمومی (جلد 2)


اقتصادسنجی عمومی (جلد 1)


مدیریت ریسک


مدیریت مالی اسلامی