ریچارد راسکین

ریچارد راسکین

دانشیار بازنشسته مطالعات فیلم در دانشگاه آرهوس دانمارک. ریچارد راسکین پیش از بازنشستگی اخیر خود، چندین دهه به عنوان دانشیار در مطالعات فیلم در دانشکده ارتباطات و فرهنگ دانشگاه آرهوس تدریس می کرد.

کتاب های ریچارد راسکین

هنر فیلم کوتاه داستانی