ریچارد کانلی

ریچارد کانلی

ریچارد کانلی (متولد : ۱۹۷۹‏)استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه بیرمنگام و رئیس مرکز مطالعات روسیه، اروپا و اوراسیای این دانشگاه است تمرکز مطالعاتی وی بیشتر در مورد اقتصاد سیاسی روسیه و اوراسیاست. کانلی در خصوص انرژی بخش دفاع و فناوری های پیشرفته روسیه و همچنین نقش این کشور در اقتصاد جهانی پژوهش های زیادی را انجام داده است و در حال حاضر مشغول ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری تحریم های غرب بر اقتصاد روسیه و جایگاه آن در اقتصاد جهانی است.

کتاب های ریچارد کانلی

پاسخ روسیه به تحریم ها