بابک علوی

بابک علوی

سید بابک علوی (1349)، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

کتاب های بابک علوی

فرزند آخرین اژدها


اگر ما غول بودیم


رویاهای خطرناک


رفتار سازمانی تحلیلی


مرداب فراموشی 1


بازگشت به اصالت