بابک علوی

بابک علوی

سید بابک علوی (1349)، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

کتاب های بابک علوی

فرزند آخرین اژدها


رویاهای خطرناک


بازگشت به اصالت


مرداب فراموشی 1


اگر ما غول بودیم


رفتار سازمانی تحلیلی