کن هایلند

کن هایلند

کن هایلند یک زبان شناس بریتانیایی است. او در حال حاضر استاد زبانشناسی کاربردی در آموزش در دانشگاه آنگلیا شرقی است.هایلند زبان شناس کاربردی در زمینه گفتمان آکادمیک، نگارش زبان دوم و انگلیسی برای مقاصد آکادمیک است و بیش از 26 کتاب و 200 مقاله منتشر کرده است.

کتاب های کن هایلند