توبی ماتیسن

توبی ماتیسن

توبی ماتیسن محقق در مطالعات اسلامی و خاورمیانه در کالج پمبروک، دانشگاه کمبریج است. او در نیویورک ریویو آو بوکز، گاردین، فارین پالیسی، میدل ایست ژورنال و گزارش خاورمیانه منتشر کرده است و در طول بهار عربی کارهای میدانی گسترده ای در خاورمیانه انجام داده است. او قبلا به عنوان مشاور خلیج فارس برای گروه بین المللی بحران کار می کرد.

کتاب های توبی ماتیسن