جیسون سیون مختاریان

جیسون سیون مختاریان

جیسون سیون مختاریان دانشیار دپارتمان مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه کرنل است، جایی که او دارای مدرک هربرت و استفانی نویمن است.

کتاب های جیسون سیون مختاریان