آیلت فیشباخ

آیلت فیشباخ

آیلت فیش باخ به مطالعه روانشناسی اجتماعی، مدیریت و رفتار مصرف کننده می پردازد. او متخصص انگیزه و تصمیم گیری است.او رئیس سابق انجمن مطالعه انگیزه بوده است.

کتاب های آیلت فیشباخ

انجامش بده