چارلز آندریین

چارلز آندریین

چارلز آندریین استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی سن دیگو و نویسنده چندین کتاب از جمله سیستم های سیاسی مقایسه ای، تغییر سیاسی در جهان سوم و مبانی سیاست مقایسه ای است.

کتاب های چارلز آندریین