نیکو سرخوش

نیکو سرخوش

کتاب های نیکو سرخوش

اراده به دانستن


سوژه، استیلا و قدرت


ایران روح یک جهان بی روح


مراقبت و تنبیه


نقد چیست؟ و پرورش خود


خاستگاه هرمنوتیک خود


تئاتر فلسفه


دیرینه شناسی دانش


فوکو


بیشتر بخوانید

واکاوی جهان مدرن با «میشل فوکو»

میراث جادوانه ی «میشل فوکو»، روشی است که از طریق آن به تاریخ می نگریم.