افشین جهاندیده

افشین جهاندیده

کتاب های افشین جهاندیده

مراقبت و تنبیه


۴۶,۰۰۰ تومان

فوکو


۲۰,۰۰۰ تومان

اراده به دانستن


۱۸,۰۰۰ تومان

تئاتر فلسفه


۳۸,۰۰۰ تومان