افشین جهاندیده

افشین جهاندیده

کتاب های افشین جهاندیده

نقد چیست؟ و پرورش خود


دیرینه شناسی دانش


اراده به دانستن


ایران روح یک جهان بی روح


مراقبت و تنبیه


فوکو


خاستگاه هرمنوتیک خود


تئاتر فلسفه


نیچه فروید مارکس


بیشتر بخوانید

واکاوی جهان مدرن با «میشل فوکو»

میراث جادوانه ی «میشل فوکو»، روشی است که از طریق آن به تاریخ می نگریم.