افشین جهاندیده

افشین جهاندیده

کتاب های افشین جهاندیده

ایران روح یک جهان بی روح


مراقبت و تنبیه


فوکو


اراده به دانستن


دیرینه شناسی دانش


نیچه فروید مارکس


تئاتر فلسفه