افشین جهاندیده

افشین جهاندیده

کتاب های افشین جهاندیده

ایران روح یک جهان بی روح


خاستگاه هرمنوتیک خود


فوکو


اراده به دانستن


نیچه فروید مارکس


دیرینه شناسی دانش


مراقبت و تنبیه


تئاتر فلسفه