مارا کرچوسکی

مارا کرچوسکی

 مارا کرچوسکی محقق ارشد در دانشگاه هاروارد آمریکا و نویسنده چندین کتاب است.

کتاب های مارا کرچوسکی

پروژه طیف