مارشال پاسکوئر

مارشال پاسکوئر

مارشال پاسکوئر استاد مدیریت دولتی است و کرسی بازاریابی عمومی را در مدرسه تحصیلات تکمیلی مدیریت دولتی سوئیس (IDHEAP) مدیریت می کند. او همچنین در سایر موسسات دانشگاهی تدریس می کند و شبکه مدیریت دولتی سوئیس (SPAN) را هدایت می کند. پروفسور پاسکویر نایب رئیس کمیسیون رقابت سوئیس است و در بسیاری از هیئت‌ها و شوراهای بنیاد حضور دارد.

کتاب های مارشال پاسکوئر

بازاریابی عمومی